Article Index

 ກົດໝາຍທີ່ພົວພັນກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງປີ 2019)

2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນຳ້ ແລະຊັບພະຍາກ່ອນນໍ້າ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ວມ ປີ 2020.

3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017

- ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນຳ້ ແລະຊັບພະຍາກ່ອນນໍ້າ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ວມ ປີ 2020.

4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ປີ 2017.

 


ກົດໝາຍອື່ນໆ

 

 1. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງທຸກ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016
 2. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດກາລັດ (ສະບັບປັບປຸງ)  ປີ 2017
 3. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017
 4. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານອັກຄີໄພ  ປີ 2008
 5. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013
 6. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ2016
 7. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາຕັດສິນຂອງສານ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2008
 8. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2015
  -  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ2020. 
 9. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກໍາລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017
 10. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄ່າທໍານຽມສານ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2019
 11. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2015
  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງບາງມາດຕາ ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016
  - ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2020.
 12. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສານປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017
 13. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນສານ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2009
 14. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັນຊາດລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017
 15. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນາຍທະຫານກອງທັບປະຊາຊົນລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2018
 16. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພັນທະປ້ອງກັນຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013
 17. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລັດຖະບານ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016
 18. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ(ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2015
 19. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017
 20. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະບຽນຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2018
 21. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຍຄວາມ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016
 22. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ປີ 2012
 23. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສ້າງນິຕິກຳ ປີ 2012
 24. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການດໍາເນີນຄະດີແພ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2012
 25. ກົດໝາຍວ່າດວ້ຍ ການດໍາເນີນຄະດີເດັກ ປີ 2013
 26. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບແຫ່ງຊາດ ປີ 2014
 27. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສານທະຫານ ປີ 2014
 28. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອົງການໄອຍະການທະຫານ ປີ 2014
 29. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການເຂົ້າ-ອອກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄົນຕ່າງປະເທດຢູ່ ສປປ ລາວ ປີ 2015
 30. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະພາປະຊາຊົນ ຂັ້ນແຂວງ ປີ 2015
  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສະບັບປີ 2015)
  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2020.
 31. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ປີ 2016
 32. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນຊາດ ປີ 2016
 33. ກົດໜາຍວ່າດ້ວຍ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ປີ 2015
 34. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບແຫ່ງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016
  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບແຫ່ງລັດ ປີ 2020
 35. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນ ປີ 2017
 36. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ  ປີ 2017
 37. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຜູ້ພິພາກສາ  ປີ 2017
 38. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກະສິກໍາ ປີ 1998
 39. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2018
 40. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງທາງບົກ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2012
 41. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄໍ້າປະກັນການປະຕິບັດສັນຍາ ປີ 2005
 42. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈະລາຈອນທາງບົກ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2012
 43. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016
   ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປັບປຸງມາດຕາ 12 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີ່ມການລົງທຶນ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016
 44. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013
 45. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2012
 46. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບັນຊີ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013
 47. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການບິນພົນລະເຮືອນ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2018
 48. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໄປສະນີ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013
 49. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນໄພ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2019
 50. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປິ່ນປົວ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2015
 51. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຟື້ນຟູ ແລະ ລົ້ມລະລາຍຂອງວິສະຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ)ປີ 2019
 52. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສັດຕະວະແພດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016
 53. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2015
 54. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2019
 55. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນຂອງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2012
 56. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັບສິນທາງປັນຍາ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017
 57. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທາງຫລວງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016
 58. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2018
 59. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2018
 60. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2019
 61. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຜັງເມືອງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017
 62. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພາສີ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2020
  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ພາສີ (ສະບັບປັບປຸງບາງມາດຕາ) ປີ 2014
 63. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ໄຟຟ້າ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017
 64. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມາດຕະຖານ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2014
 65. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2011
 66. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ປີ 2011
 67. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາຫານ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013
 68. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2018
 69. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013
 70. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ປີ 2010
 71. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017
 72. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານເຊື້ອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ ປີ 2010
 73. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປ້ອງກັນ ແລະ ການກັກກັນພຶດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016
 74. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະມົງ ປີ 2009
 75. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງ ປີ 2009
 76. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮ່ທາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017
 77. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ນໍ້າປະປາ ປີ 2009
 78. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົງທຶນຂອງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016
 79. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການວັດແທກ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013
 80. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິສາຫະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013
 81. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ທຸລະກຳທາງເອເລັກໂຕຣນິກ ປີ 2012
 82. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຂົນສົ່ງຫລາຍຮູບແບບ ປີ 2012
 83. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫລັກຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2019
 84. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊົນລະປະທານ ປີ 2012
 85. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ປີ 2013
 86. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄວາມປອດໄພດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ປີ 2013
 87. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກວດສອບອິດສະລະ ປີ 2014
 88. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ປີ 2014
 89. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ປີ 2014
 90. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະສະກັ້ດກັນ ອາຊະຍາກຳທາງລະບົບຄອມພິວເຕີ ປີ 2015
 91. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ປີ 2016
 92. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ ປີ 2015
 93. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ປີ 2017
 94. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄື້ນຄວາມຖີ່ວິທະຍຸສື່ສານ ປີ 2017
 95. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງເຄມີ ປີ 2016
 96. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງຜູ້ຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົົນກະທົບຈາກການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ປີ 2017
 97. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລະບົບການຊຳລະ ປີ 2017
 98. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ ປີ2017
 99. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ປີ 2004
 100. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2020
 101. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກໍາມະບານລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017
 102. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ກິລາ-ກາຍຍະກຳ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2020
 103. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສັດນໍ້າ ແລະ ສັດປ່າ ປີ 2007
 104. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສື່ມວນຊົນ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2016
 105. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ມໍຣະດົກແຫ່ງຊາດ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013
 106. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຢາເສບຕິດ ປີ 2008
 107. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫັດຖະກໍາ ປີ 2008
 108. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2013
 109. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ປີ 2006
 110. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການພິມຈໍາໜ່າຍ ປີ 2008
 111. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ແນວລາວສ້າງຊາດ ປີ 2018
 112. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມຢາສູບ ປີ 2009
 113. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2017
 114. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຫໍສະໝຸດ ປີ 2012
 115. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ປີ 2013
 116. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສັງຄົມ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2018
 117. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາຊີວະສຶກສາ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2019
 118. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ປີ 2014
 119. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄວບຄຸມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ປີ 2015
 120. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສຶກສາ (ສະບັບປັບປຸງ) ປີ 2015
 121. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສິລະປະການສະແດງ ປີ 2017
 122. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ວຽກງານກາແດງລາວ ປີ 2017
 123. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ປີ 2017
 124. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ ປີ 2018
 125. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າລາວ ປີ 2018
 126. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ ປີ 2018
 127. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຈັດສັນພູມລຳເນົາ ແລະ ອາຊີບ ປີ 2018
 128. ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ປີ 2017
 129. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ້າຍ ປີ 2018
 130. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ປີ 2019
 131. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການລົດໄຟ ປີ 2019
 132. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປະກັນສຸຂະພາບ ປີ 2019
 133. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄົນພິການ ປີ 2019
 134. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສຳນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ປະຈຳຢູ່ຕ່າງປະເທດ  ປີ 2019
 135. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີ  ປີ 2019
 136. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ  ປີ 2019
 137. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ເອກະສານ (ສ້າງໃໝ່) ປີ 2019
 138. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕອບໂຕ້ ການທຸ້ມຕະຫຼາດ ແລະ ການຊ່ວຍໜູນ ຂອງປະເທດຜູ້ສົ່ງອອກ  ປີ 2019
 139. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນຊົມໃຊ້  ປີ 2019
 140. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນລາຍໄດ້  ປີ 2019
 141. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ  ປີ 2019
 142. ປະມວນກົດໝາຍແພ່ງ  ປີ 2019
 143. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຮູບເງົາ  ປີ 2019
 144. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຊັ້ນນັກການທູດ  (ສ້າງໃໝ່)ປີ 2020
 145. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ  (ສ້າງໃໝ່)ປີ 2020
 146. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດທາງອາຍາ (ສ້າງໃໝ່)ປີ 2020